เพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ   I know whom I have

D            G       D          Em                    A
    ไม่รู้ว่าเหตุใดพระเจ้า แสดงพระคุณมากมาย
       D           G        D          Em     A     D    D7
เหตุใดที่พระเยซูยอมตาย   ล้างใจข้าให้สะอาด
          G                  D      Bm                Em
* แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ      และเชื่อมั่นคงว่า
                   A             D D7          G
พระองค์ทรงฤทธิ์ อาจรักษาซึ่งมอบไว้กับ
 D        Bm         Em  A      D
พระองค์     จนถึงกาลวันนั้นได้
     D                  G        D      Em                      A
    ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา   เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
       D      G          D                    Em    A    D
หรือข้าต้องถึงความมรณา   หรือได้พบในเวหา
ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า
I know not why God’s wondrous grace
แสดงพระคุณประหลาด
To me He hath made know 
เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่
Nor why, unworthy, Christ in love
ล้างใจข้าให้สะอาด
Redeemed me for His own 

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
But “I know whom 
I have believed,
และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
And am persuaded 
that He is able 
รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์
To keep that which I’ve committed 
จนถึงกาลวันนั้นได้
Unto Him against that day” 

ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้
I know not how this saving faith
ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร
To me He did impart,
เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท
Nor how believing in His Word
จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่
Wrought peace within my heart, 

ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดลใจ
I know not how the Spirit moves,
ให้ข้าเห็นบาปอย่างไร
Convincing men of sin,
หรือเมื่ออ่านคำตรัสของพระองค์
Revealing Jesus thro’ the Word,
จึงเกิดความไว้วางใจ
Creating faith in Him 

ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา
I know not when my Lord may come,
เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
At night or noonday fair
หรือข้าต้องถึงความมรณา
Nor if I’ll walk the vale with Him,
หรือได้พบในเวหา
Or meet Him in the air