เพลง เติมใจข้าด้วยความรักและฤทธา   More Love More Power

Em         Cmaj7              Bm7         
    ขอความรัก       ขอฤทธา  
                            Em 
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2)
                      Am7                       Em
* เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต
                    Am7                        Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ
                    Am7                      Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง
                       Cmaj7 Bm7            Em
เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า
More love more power
More of You in my life

And I will worship You with all of my heart
And I will worship You with all of my mind
And I will worship You with all of my strength
For You are my Lord. You are my Lord.