เพลง ฮาเลลูยาแด่พระผู้ไถ่  

องค์พระเจ้า ฉันยืนอยู่ต่อบัลลังค์พระองค์
ท่ามกลางปวงชนทั่วทั้งโลกหล้า 
เราเป็นประชาชาติ ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้
ให้หลุดจากบาปพ้นทาสเป็นไท
พระคุณพระองค์  ซาบซึ้งเกินจะบรรยาย
ความรักยิ่งใหญ่ สุดที่จะพรรณนา
แต่เราจะยกนามพระองค์ และจะส่งเสียงสรรเสริญ
ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่ (พระ) ผู้ไถ่  
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา โดยโลหิตเราจึงมีชัย
ทุกทุกชน ทุกทุกชาติ ร่วมประกาศนามยิ่งใหญ๋
ถวายเกียรติ และพระสิริ แด่พระเจ้าองค์พระผู้ไถ่สูงสุด