เพลง ฮาเลลูยาพระเยซูทรงพระชนม์ - Jesus is alive  

ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์
ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์
อานุภาพแห่งความตาย ไม่อาจมีชัยในนามพระองค์
ทรงพระชนม์นิจนิรันดร์ ทรงพระชนม์ ทรงพระชนม์
ทรงเป็นราชาและจอมโยธา พระบิดานิรันดร์
ผลบาปนั้นได้ปราชัย เราจึงเป็นไทโดยจอมราชันต์
พระเยซู ฟื้นพระชนม์และ ทรงพระชนม์ ทรงพระชนม์
....ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์.....