เพลง องค์บริสุทธิ์ วิสุทธิ์   You Are Holy

E(F)  Edim(Fdim) C#m(Dm)                                          
องค์บริสุทธิ์  วิสุทธิ์                                                         F#m(Gm)  E(F)       D(Eb)  B(C)                                          
ผู้ใดเปรียบเหมือนพระองค์                                                 
      E(F) Edim(Fdim) C#m(Dm)                                          
องค์บริสุทธิ์  วิสุทธิ์
F#m(Gm)B(C)E(F) B(C)                                                 
พระสิริแด่พระองค์                                                        
E(F)                           Amaj7(Bbmaj7)                                   
**ลูกขอสรรเสริญพระองค์เรื่อย...ไป                                           F#m(Gm)      B(C)                                                 
ลึกซึ้งในรักพระองค์                                                        
 E(F)  D(Eb)                                                        
ในการสถิต                                                         
       A(Bb)    Am(Bbm)                                                 
ณ ที่ลูกได้ใกล้ชิด                                                 
 F#m(Gm) B(C) E(F)                                                 
ลูกนั้นเป็นของพระองค์