เพลง หยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม   Can't stop

*หยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม
เราหยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม
เราหยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม
พระเยซู (*)
              
1.(พระนามคือ) พระเยซู
(ทรงเป็นจอมราชา) พระเยซู
(องค์กษัตริย์ผู้เกรียงไกร) พระเยซู
พระเยซู (พระเยซู) (x3)
ฮาเลลูยา  พระเยซู
สรรเสริญพระนาม  พระเยซู
ฮาเลลูยา  พระเยซู
สรรเสริญพระนาม (*)