เพลง สมค่า ผู้ทรงสมควร   Worthy, You Are Worthy

1.สมค่า ผู้ทรงสมควร จอมราชา จอมเจ้านาย ผู้ทรงสมควร              
สมค่า ผู้ทรงสมควร จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน                     
2.วิสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ จอมราชา จอมเจ้านาย องค์บริสุทธิ์                            
วิสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน                     
3.เยซู คือพระเยซู จอมราชา จอมเจ้านาย คือพระเยซู                     
เยซู คือพระเยซู จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน