เพลง ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า   Sing Hallelujah to the Lord

Bm   F#           Bm       
1.ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (ร้องรับ)
 Bm    D           F#       
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (ร้องฮาเลลูยา)
 Bm    F#7    Em        A  D       
ร้องฮาเลลูยา         ร้องฮาเลลูยา
 F#                   Bm       
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
       
   Bm        F#            Bm       
2.ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา (ร้องรับ)
Bm         D           F#       
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา (ทรงเป็นพระเจ้า)
Bm       F#7    Em       A    D       
ทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า
F#                        Bm       
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา

 Bm     F#                  Bm       
3.ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์ (ร้องรับ)
Bm   D                    F#       
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์ (ลูกแสวงหา)
Bm   F#7    Em  A  D       
ลูกแสวงหา         ลูกแสวงหา
F#                          Bm       
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์