เพลง ประตูเมืองเอย  

1.ประตูเมืองเอย (รับ)
เปิดโดยเร็ว (รับ)
ยกหัวของเจ้า (รับ)
บานประตูนิรันดร์ (รับ)
*ให้องค์จอมราชา (รับ)
ได้เสด็จเข้ามา (รับ)
จัดเตรียมจัดทาง (รับ)
ให้ราชาของเรา (รับ)       
**ใครคือผู้นั้นทรงสิริ    จอมโยธา
องค์กษัตรายิ่งใหญ่คือ พระเยซู
ใครคือผู้นั้นที่เกรียงไกร
เกินบรรยาย
ไม่มีนามใดเหมือนดั่ง
นามพระองค์       
2.ยกมือของเรา (รับ)
เปิดใจของเรา (รับ)
ชัยชนะของพวกเรา (รับ)
ผ่านทางพระองค์ (รับ) (*,**,**)
3.ราชาเกรียงไกร ทรงฤทธิ์เดชา (x3)