เพลง นับพระพร   Count your blessings

C  
    แม้นความทุกข์ลำบาก
                          Dm        
เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด
G7                                  C
 มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว
 C                                 Dm
หันมานับพระพร  ย้อนดูนับทีละอัน
 G7
แปลกแต่จริงแน่แล้ว  
                   C   G7   C
พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
   C                         Dm    
* นับพระพรของท่านดูทีละอัน
G7                       C
นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
 F                 G7
นับพระพรนั้น  นับดูทีละอัน
 C                  F                 G      C
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
     C                                  Dm  
    แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย
G7                                 C
แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
 C                                      Dm
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้
 G7
แล้วพระเจ้าประทาน
                   C    G7  C
บำเหน็จจนเหลือบรรยาย (*)
    C                                    Dm
    เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่
G7                                C
อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
 C                                 Dm
จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน
 G7
ช่วยเล้าโลมดวงจิต
             C    G7  C
ท่านจนตลอดสิ้นกาล (*)
แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด
When upon life’s billows you are tempest tossed,
มีภาระหนักมาก ท่านคิดว่าแบกไม่ไหว
When you are discouraged, thinking all is lost 
หันมานับพระพรย้อนดูนับทีละอัน
Count your many blessings, name them one by one
แปลกแต่จริงแน่แล้ว พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
And it will surprise you what the Lord hath done. 

นับพระพรของท่านดูทีละอัน
Count your blessings,name them one by one.
นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
Count your blessings, see what God hath done
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
Count your blessings, name them one by one
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
Count your many blessings, see what God hath done. 

แม้บุคคลทั้งปวง มีทรัพย์สมบัติมากมาย
Are you ever burdened with a load of care?
แต่พระเจ้าสัญญา ให้พรจนนับไม่ไหว
Does the cross seem heavy you are called to bear?
รับพระพร ซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้
Count your many blessings, ev’ry doubt will fly,
แล้วพระเจ้าประทาน
บำเหน็จจนเหลือบรรยาย
And you will be singing as the days go by,

เวลาท่านต่อสู้ จะเป็นการเล็กหรือใหญ่
So, amid the conflict, whether great or small,
อย่าระอาอ่อนใจ พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
Do not be discouraged, God is over all;
จงนับดูพระพร เพราะทูตสวรรค์ป้องกัน
Count your many blessings, angels will attend,
ช่วยปลอบโยนดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล
Help and comfort give you to your journey’s end.