เพลง จงนิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้า  

D            G       A7       D
    จงนิ่งเสียและรู้ว่า       เราคือพระเจ้า
    D            G   B7    E7    A7
จงนิ่งเสียและรู้ว่า       เราคือพระเจ้า
    D          G D G   D  A7 D
จงนิ่งเสียและรู้ว่า       เราคือพระเจ้า
          D          G           A7    D
    คือพระผู้เป็นเจ้า       ผู้ช่วยเจ้าให้รอด
    D            G     B7  E7    A7
คือพระผู้เป็นเจ้า       ผู้ช่วยเจ้าให้รอด
     D      G   D G   D  A7    D
คือพระผู้เป็นเจ้า       ผู้ช่วยเจ้าให้รอด
        D                 G     A7        D
    ข้าวางใจในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
     D          G        B7   E7   A7
ข้าวางใจในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
     D  G      D   G  D     A7   D
ข้าวางใจในองค์พระเยซูคริสตเจ้า