เพลง กองทัพพระคริสต์   For the Lord is marching on

                 D                    Bm
    องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป  
                 D                   Bm
อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน
          G            Em               Bm   A
พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร
                 D                    Bm
    จงเปล่งเสียงสำเนียงความมีชัย  
        D                     Bm
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น
          G     Em                    Bm   A
ไม่มีอาวุธเช่นใดอาจหาญมาประจัญ
        G                        D
* แม่ทัพของเราคือ พระเยซู
      G                              D
เราก้าว ตามพระบาทของพระองค์
       G                 Em            Bm   A
พระคริสต์ทรงฤทธิ์พิชิตมวลหมู่ไพรี
             D                  Bm
** เรากำลัง รุดหน้าไปนำชัย
          D                         Bm
ความมีชัยอยู่ในพระหัตถ์พระองค์
        G       Em                Bm  (ซ้ำ *)
จงมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา
For the Lord is marching on,
And His army is ever strong
And His glory shall be seen upon our land.
Raise the anthem, sing the victor's song
Praise the Lord for the battle's won.
No weapon formed against us shall stand.

For the Captain of the host is Jesus;
We're following in His footsteps.
No foe can stand
Against us in the fray

We are marching in Messiah's band,
The keys of victory in His mighty hand
Let us march on 
To take our promised land.

For the Lord is marching on,
And His army is ever strong
And His glory shall be seen upon our landใ