พบเพลงที่มี "ผ" 13 เพลง

ผู้ซึ่งอยู่ในเรา (He that is in us) : เร็ว, คีย์ D
**ผู้ซึ่งอยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้น ซึ่งอยู่..ในโลก (x2) 1.เราจึงเปล่งเสียงร้องด้วยความยินดี ...
ผู้เดียวที่ข้าวางใจ : ช้า, คีย์ A
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก ...
ผู้ไถ่ที่งามเลิศ (เยซู ผู้ไถ่ที่งามเลิศ) : ช้า, คีย์ A
เยซู ผู้ไถ่ที่งามเลิศ พระบารมีสูงเด่น องค์จอมราชันย์ บุตรพระเจ้า บริสุทธิ์เที่ยงธรรม พระผู้ไถ่อัศจรรย์ ดาวประจำรุ่ง ...
ผู้ทรงพระชนม์นิรันดร์ (Everlasting God) : ช้า, คีย์ G
1.แรงกำลังแด่ผู้เฝ้ารอคอยพระองค์ เมื่อเราเฝ้ารอคอยพระองค์ ...
ผู้ทรงยิ่งใหญ่ (Great are You Lord) : เร็ว, คีย์ F
ผู้ทรงยิ่งใหญ่ สมควรการสรรเสริญ ...
ผู้ทรงสิริ (God of Glory) : เร็ว, คีย์ E
1.ผู้ทรงสิริ ผู้ยิ่งใหญ่ ...
ผู้ทำให้ใจยินดี (Made Me Glad) : เร็ว, คีย์ D
1.ลูกขอสรร(ระ)เสริญแด่พระองค์ ลูกขอเชื่อมั่นคงตลอดไป ...
ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ : เร็ว, คีย์ G
ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป และร้องบทเพลงแห่งความเป็นไท ...
ผู้ที่อยู่ณที่กำบัง : เร็ว, คีย์ D
ผู้ที่อยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้ที่อยู่ ณ ที่ร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ...
ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังของผู้สูงสุด (He that Dwelleth) : เร็ว, คีย์ D
ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังของผู้สูงสุด และเข้าไปอยู่ภายในร่มเงาของ องค์ผู้ทรงฤทธิ์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร