พบเพลงที่มี "อ" 66 เพลง

องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ (Mighty is Our God) : เร็ว, คีย์ G
*องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ จอมกษัตริย์เกรียงไกร ...
องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ : ช้า, คีย์ C
องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ เด่นอยู่ในนิเวศสถาน ...
องค์พระบิดาแห่งสวรรค์ : ช้า, คีย์ A
องค์พระบิดา แห่งสวรรค์ ข้าสรรเสริญ ...
องค์พระผู้ช่วยของข้า (Savior of the World) : เร็ว, คีย์ D
(คำแปล คุณมณฑป วรยิ่งยง ทีมงาน Nation of Worship 2010) นี่คือเวลาที่เธอและฉัน จะก้าวเข้าสู่ แดน คานาอัน ...
องค์พระเยซูคริสต์ที่รัก : ช้า, คีย์ C
องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า พระองค์ทรงเป็นทางและชีวี ...
องค์พระเยซูคือผู้ใด : เร็ว, คีย์ E
องค์พระเยซูคือผู้ใด องค์พระเยซูคือผู้ใด ...
องค์พระเยซูทรงทุกข์ทรมานจนมรณา (องค์พระเย) : ช้า, คีย์ A
องค์พระเย..ซู ทรงทุกข์ทรมานจนมรณา ทรงชิมความตายแล้วฟื้นคืนพระชนม์ ...
องค์พระเยซูทรงเป็นผู้ไถ่บาปเรา : เร็ว, คีย์ G
องค์พระเยซูทรงเป็นผู้ไถ่บาปเรา เงาแห่งความตายมลายสิ้น ...
องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์ : ช้า, คีย์ A
องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์ องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์ ...
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า : ช้า, คีย์ C
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า ขอเจิมใจของข้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร