พบเพลงที่มี "ร" 78 เพลง

รอคอยพระองค์ : ช้า, คีย์ G
จิตใจของข้า เฝ้าคอยพระผู้ไถ่ จะรอเรื่อยไป ...
ร้อง...สรร(ระ)เสริญพระนาม (I'm) : ช้า, คีย์ Gm
*ร้อง...สรร(ระ)เสริญพระนาม ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ...
ร้องด้วยเสียงร้องอันมีชัย : เร็ว, คีย์ B
1.ร้องด้วยเสียงร้องอันมีชัย ร้องด้วยเสียงร้องสรรเสริญ (ซ้ำ) ...
ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ : ช้า, คีย์ C
1. ขออวยพรนามบริสุทธิ์ ด้วยทุกสิ่งที่ลูกมี ...
ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ (Sing of Your Great Love) : ช้า, คีย์ E
1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ ...
ร้องเพลงยินดีในพระเจ้า (Sing For Joy) : เร็ว, คีย์ Dm
1.ร้องเพลงยินดีในพระเจ้าเถิดเหล่าผู้ชอบธรรม (X2) ร้องสรรเสริญด้วยเพลงบทใหม่ จงให้ใจยินดีในพระองค์ ...
ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า (Shout to the Lord) : ช้า, คีย์ A
1.พระเยซู พระผู้ช่วย พระองค์ไม่มีใครเหมือน ...
ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงใหม่ : เร็ว, คีย์ Dm
1.ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงใหม่ ร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ...
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า : ช้า, คีย์ Cm
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า ...
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing Hallelujah to the Lord) : ช้า, คีย์ Bm
1.ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (ร้องรับ) ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (ร้องฮาเลลูยา) ...

ค้นหาตามตัวอักษร