พบเพลงที่มี "ม" 54 เพลง

มองพระพักตร์ : ช้า, คีย์ D
มองพระพักตร์ องค์พระเย ซู กลับมาชมพระพักตร์ อัศ จรรย์ ...
มองพระพักตร์พระองค์ : ช้า, คีย์ Dm
ทุกครั้งฉันมองพระพักตร์พระองค์ สดใสงดงามยิ่งนัก ใจฉันมั่นใจ จะเชื่อฟังคำ ติดตามพระองค์อย่างซื่อตรง ...
มั่นคงและอ่อนหวาน : ช้า, คีย์ C
ในความอ่อนแอของข้า ข้าได้เห็นความเข้มแข็งของพระองค์ ...
มา... นี่เป็นเวลานมัสการ (Come Now Is The Time To Worship) : ช้า, คีย์ D
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ ...
มากเพียงใด (How Much More) : เร็ว, คีย์ A
1.ความรักพระองค์จะนำลูกไป ไม่ว่าที่ใดก็ตาม ...
มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย : เร็ว, คีย์ A
มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย ...
มาเถิดถวายสาธุการแด่พระเจ้า : เร็ว, คีย์ E
มาเถิดถวาย สาธุการแด่พระเจ้า ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศน์ ...
มาเถิดถวายสาธุกาีรแด่พระเจ้า : เร็ว, คีย์ F
มาเถิดถวาย สาธุการแด่พระเจ้า ...
มาเถิดทุกคน (Celebrate the Lord) : เร็ว, คีย์ A
1.มาเถิดทุกคน ยกมือเพราะยินดี สรรเสริญในชัยชนะ แด่องค์จอมเจ้านาย ...
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า : เร็ว, คีย์ D
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร