พบเพลงที่มี "จ" 50 เพลง

จงสรรเสริญเถิด : เร็ว, คีย์ E
ข้ายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์ ต่อหน้าบัลลังก์พระเมษโปดก ...
จงสรรเสริญพระเจ้า : เร็ว, คีย์ C
จงสรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้า ในทุกกรณีของชีวิต สรรเสริญพระเจ้า ...
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด : เร็ว, คีย์ G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย จงเข้าไปในพระวิหาร และนมัสการพระองค์ ...
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด : เร็ว, คีย์ F
1.จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย ...
จงแสวงหา มัทธิว 6:33 : เร็ว, คีย์ C
1. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน ...
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า (Seek Ye first the kingdom of God) : ช้า, คีย์ D
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน ...
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า : ช้า, คีย์ C
1.จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน ...
จงโห่ร้องยินดี (Worship The Lord) : เร็ว, คีย์ C
1.จงโห่ร้องยินดีเถิดนะพวกเรา ร้องบทเพลงแด่พระเจ้า ...
จอมราชาจอมเจ้านาย : ช้า, คีย์ D
พระองค์ ผู้ทรงสมควร จอมราชา จอมเจ้านาย ผู้ทรงสมควร ...
จอมราชายิ่งใหญ่ (King of Majesty) : เร็ว, คีย์ B
ทรงรู้อยู่ ว่าฉันรัก ทรงรู้อยู่ ว่าฉันนั้นอยากรู้จักพระองค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร