พบเพลงที่มี "ข" 92 เพลง

ขอบพระคุณองค์พระเจ้า : เร็ว, คีย์ D
ขอบพระคุณ องค์พระเจ้า เหล่าประชา ของพระองค์ ...
ขอบูชา (Unto You) : ช้า, คีย์ D
** ขอบูชาพระเจ้าผู้ทรงเมตตา ดวงตาข้าจะมอง จ้องจับที่พระองค์ ขอบูชาพระเจ้าผู้ทรงเมตตา ดวงตาข้าจะมอง จ้องจับที่พระองค์ ...
ขอโปรดเตรียมลูก (Sanctuary) : ช้า, คีย์ C
ขอโปรดเตรียมลูก ที่จะถวายเป็นวิหาร ...
ขอพระเกียรติ : ช้า, คีย์ D
1.ขอพระเกียรติเป็นของพระคริสต์ พระสิริเป็นของพระองค์ ...
ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า : ช้า, คีย์ D
ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า ยามข้าร้องทูลพระองค์ด้วยใจต้องการพึ่งพา ...
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน : ช้า, คีย์ G
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้สุขสันต์ในวันนี้ ...
ขอพระเยซูทรงนำพาเรา : เร็ว, คีย์ D
ขอพระเยซูทรงนำพาเรา เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะอันดี ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ เพื่อเราได้อิ่มหนำสำราญ ...
ขอพระเยซูโปรดนำหน้า : ช้า, คีย์ C
ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง ...
ขอพระเยซูส่องสว่าง : ช้า, คีย์ G
ขอพระเย ซู ส่องส....ว่างแผ่นดินนี้ด้วยรัศมี ขอพระ วิญญาณ ลุกโชติ ช่วงในใจ ข้า ...
ขอพระวิญญาณเทลงมา : เร็ว, คีย์ G
1. ขอพระวิญญาณเทลงมา เจิมปวงประชากรทั่วโลกหล้า ให้บุตรา บุตรีพระองค์ กล่าวพระคำและพยากรณ์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร