พบเพลงที่มี "ก" 16 เพลง

ก้าวต่อไป : ช้า, คีย์ E
ก้าวต่อไป I หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มา เราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไร ...
ก้าวทุกก้าว : ช้า, คีย์ G
องค์พระเจ้าของข้า ข้าจะร้องสรรเสริญต่อพระองค์ ในทุกเช้าข้าจะพบพระองค์ จะเรียนรู้และเดินในทางนั้น ...
กำลังในความรักพระองค์ (Power Of Your Love) : ช้า, คีย์ A
พระบิดาเบื้องบน โปรดประทานดวงใจ ชื่นบาน ...
เกลือและแสงสว่าง : เร็ว, คีย์ G
คริสเตียนเรา ต้องเป็นแสงสว่าง และเป็นดัง เกลือแหล่งแห่งความเค็ม ...
เกิดมาไม่เคยจะคิดเลย : เร็ว, คีย์ A
1.เกิดมาไม่เคย จะคิดเลย ว่าจะได้พบ...เจอ ผู้มีรักแท้ ไม่ผันแปร มั่นคงยืนยง ...
โกละโกธา : ช้า, คีย์ Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร