ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ ""

Desert Song (Desert Song) นมัสการ ช้า, คีย์ Bm
เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า ..."
SAVIOUR OF THE WORLD (SAVIOUR OF THE WORLD) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
นี่คือเวลาที่เธอและฉัน จะก้าวเข้าสู่ แดน คานาอัน ร่วมใจเป็นหนึ่ง ครอบครัวพันธสัญญา พระคริสต์สถิต ท่ามกลางพวกเรา ..."
WAKE (WAKE) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ในเช้าวันใหม่ ความหวังเฉิดฉาย เรายกพระนาม เพ่งมองพระองค์ ปรับหัวใจเรา ให้เหมือนพระองค์ ในทางที่เดิน ทรงประทับอยู่ ด้วยไฟที่มีในใจ เปี่ยมด้วยความหวัง ความรักพระองค์ จุดไฟขึ้นใหม่ ..."
กราบลงพื้น (On Bended Knee I Come) นมัสการ ช้า, คีย์ F
กราบลงพื้นลูกน้อยมาเฝ้า ด้วยดวงใจนอบน้อมและถ่อม กราบลงพื้น จำเพาะที่หน้าบัลลังก์ ..."
กลับมาชมพระพักตร์พระองค์ นมัสการ ช้า, คีย์ D
มองพระพักตร์ องค์พระเย ซู กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์ กลับมาหา พระองค์ ผู้ทรงสร้าง สรรพสิ่ง ..."
กลิ้งออกไป (Rolled away) นมัสการ เร็ว, คีย์ E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป ..."
กลิ่นหอม นมัสการ เร็ว, คีย์ E
คนทุกคนต้องการพระเยซู พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา ไปถึงพระบิดา พระเยซูห่วงใยทุกคน วางมือบนคนเจ็บป่วยให้หาย ..."
กองทัพเกรียงไกร นมัสการ เร็ว, คีย์ Dm
มันกระโดดเข้าในเมือง มันวิ่งบนกำแพง คือกองทัพเกรียงไกร ..."
กองทัพของพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ G
กองทัพของพระเจ้า ก้าวเข้าสู่สงคราม ศาสตราวุธ คำสรรเสริญ ..."
กองทัพพระคริสต์ (For the Lord is marching on) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร