ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ ""

10000 เหตุผลเพื่อสรรเสริญ (10000 Reasons) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ขอถวายสาธุการ องค์ผู้บริสุทธิ์ นมัสการพระองค์ ขอเปล่งเสียงด้วยเพลงใหม่ ร้องสรรเสริญ พระนามผู้บริสุทธิ์ เรารู้ทุกวัน ในยามเช้าของวันใหม่ ..."
Desert Song (Desert Song) นมัสการ ช้า, คีย์ Bm
เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า ..."
SAVIOUR OF THE WORLD (SAVIOUR OF THE WORLD) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
นี่คือเวลาที่เธอและฉัน จะก้าวเข้าสู่ แดน คานาอัน ร่วมใจเป็นหนึ่ง ครอบครัวพันธสัญญา พระคริสต์สถิต ท่ามกลางพวกเรา ..."
WAKE (WAKE) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ในเช้าวันใหม่ ความหวังเฉิดฉาย เรายกพระนาม เพ่งมองพระองค์ ปรับหัวใจเรา ให้เหมือนพระองค์ ในทางที่เดิน ทรงประทับอยู่ ด้วยไฟที่มีในใจ เปี่ยมด้วยความหวัง ความรักพระองค์ จุดไฟขึ้นใหม่ ..."
กราบลงพื้น (On Bended Knee I Come) นมัสการ ช้า, คีย์ F
กราบลงพื้นลูกน้อยมาเฝ้า ด้วยดวงใจนอบน้อมและถ่อม กราบลงพื้น จำเพาะที่หน้าบัลลังก์ ..."
กลับมาชมพระพักตร์พระองค์ นมัสการ ช้า, คีย์ D
มองพระพักตร์ องค์พระเย ซู กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์ กลับมาหา พระองค์ ผู้ทรงสร้าง สรรพสิ่ง ..."
กลิ้งออกไป (Rolled away) นมัสการ เร็ว, คีย์ E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป ..."
กลิ่นหอม นมัสการ เร็ว, คีย์ E
คนทุกคนต้องการพระเยซู พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา ไปถึงพระบิดา พระเยซูห่วงใยทุกคน วางมือบนคนเจ็บป่วยให้หาย ..."
กองทัพเกรียงไกร นมัสการ เร็ว, คีย์ Dm
มันกระโดดเข้าในเมือง มันวิ่งบนกำแพง คือกองทัพเกรียงไกร ..."
กองทัพของพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ G
กองทัพของพระเจ้า ก้าวเข้าสู่สงคราม ศาสตราวุธ คำสรรเสริญ ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร