ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "อ"

องค์บริสุทธิ์ วิสุทธิ์ (You Are Holy) นมัสการ ช้า, คีย์ E
องค์บริสุทธิ์ วิสุทธิ์ F#m(Gm) E(F) D(Eb) B(C) ผู้ใดเปรียบเหมือนพระองค์ องค์บริสุทธิ์ วิสุทธิ์ ..."
องค์ผู้ทรงพระชนม์ นมัสการ เร็ว, คีย์ E
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ สรรเสริญองค์พระเยซู สรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไถ่ ..."
องค์ผู้อัศจรรย์ (God Of Wonders) นมัสการ ช้า, คีย์ E
แผ่นน้ำ นภา พื้นดิน สวรรค์เป็นที่ประทับของพระองค์ พระสิริแด่ผู้สูงสุด ..."
องค์พระเจ้า องค์บริสุทธิ์ นมัสการ เร็ว, คีย์ G
องค์จอมราชา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอสรร(ระ)เสริญและเทิดทูนพระนาม ขอให้พระเกียรติจงเป็นของพระองค์ ..."
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (What a Mighty God We Serve) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร ชาวสวรรค์และโลกา ..."
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (what a mighty God we serve) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร ชาวสวรรค์ และโลกา ..."
องค์พระเจ้าทรงเกียงไกร นมัสการ เร็ว, คีย์ B
สิ่งในโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง สาธุการแด่องค์เที่ยงธรรม ..."
องค์พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกร นมัสการ เร็ว, คีย์ G
องค์พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกร ทรงยิ่งใหญ่ เหนือนามใดใด ในโลกา โอ้ องค์พระเจ้า ผู้ทรงเกรียงไกร ..."
องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ นมัสการ ช้า, คีย์ A
องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และทรงใหญ่ยิ่ง ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ ..."
องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ นมัสการ เร็ว, คีย์ D
องค์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน โดยฤทธานุภาพ องค์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร