ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ห"

หนึ่งหมื่นเหตุผล (10,000 Reasons) นมัสการ ช้า, คีย์ G
อินโทร : G // D // A/ C# // Bm // G // D // Asus // A // เปล่งเสียงร้อง สิ้นสุดใจ จิต..วิญญาณ (ข้า)นมัสการ พระนาม ตะวันยามเช้า ได้ส่องแสงของวันใหม่ อีกครั้งที่ใจ ข้าร้อง สรรเสริญ ..."
หมดทั้งชีวิต (I offer my life) นมัสการ ช้า, คีย์ D
หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้าฯ มี ข้าฯ ขอวางลงจำเพาะพระพักตร์พระองค์ ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม ..."
หมดทั้งชีวี (With All I Am) นมัสการ ช้า, คีย์ F#m
ทั้งหมดที่มี...ให้พระองค์ ทรงวางลูกไว้ "
หยุดนิ่ง (Still) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ปกลูกเถิด ด้วยหัตถ์อันทรงฤทธา ลูกจะเหินขึ้นฟ้าไปกับพระองค์ พระบิดาพระองค์ทรงเหนือทุกสิ่ง ..."
หยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม (Can't stop) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
เราหยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม เราหยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม พระเยซู (*) ..."
หลายเสียงแต่ใจเดียวกัน (นี่คือเวลาที่เราจะร้อง) นมัสการ เร็ว, คีย์ A
นี่คือเวลาที่เราจะร้อง เพลง สาธุการพระนามพระองค์ นี่คือเวลาที่เราจะน..มัสการ อธิษฐานต่อพระบิดา หลายเสียง แต่ใจเดียวกัน เปล่งเสียงสรรเสริญ ..."
หัวใจผู้รับใช้ บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ Am
สุดรักและสุดหวง ถนอมดังแก้วตา ดุจดังบิดาที่รักลูก ปลูกฝังสร้างชีวิต อุทิศทั้งจิตใจ หวังเพียงให้เจ้าเติบโต จากวันที่เกิดมา ลูกจ๋าพ่อห่วงใย ดูแลอยู่ใกล้ไม่ทิ้งห่าง ..."
หัวใจเราจะสรรเสริญ นมัสการ เร็ว, คีย์ G
เว ลานี้ ไม่มีอะ ไรที่จะดี มากไปกว่า ที่จะร่วม สรรเสริญ ..."
หากจะรัก ทั่วไป ช้า, คีย์ G
รักที่เคยชมคงไม่ต้องช้ำตรอมตรมภิรมย์ใจภักดิ์รักไม่จืดจางให้ห่างหาย แม้มีเมฆินทร์เมฆหมอกพายุทุกข์ทนก็ยังยืนต้นมีความหวังรับตะวันมา ความรักพระองค์มั่นคงแน่นอน เหมือนดังอักษรที่จารึกไว้ชั่วนิรันดร ..."
หากรักเป็นดั่งพระคริสต์ นมัสการ ช้า, คีย์ D
จิตทุกคนคงไม่มืดมน แม้มีพายุฝนคลื่นลมจะพัดกระหน่ำ ทุกคนจับมือกันสู้ทน ..."
          1 2 3 4    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร