ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ส"

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่ นมัสการ เร็ว, คีย์ C
สง่างามเมื่อเราเดินตาม พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า ..."
สดุดี 40 (Psalm 40) นมัสการ ช้า, คีย์ F
จะเฝ้า (จะเฝ้า) รอคอย (รอคอย) พระองค์ (พระองค์) ..."
สติปัญญา ฤทธานุภาพ นมัสการ ช้า, คีย์ G
นกเอ๋ย เจ้ารู้จักผู้เลี้ยงที่จัดเตรียมทุกอย่าง สายน้ำ เจ้ารู้ผู้สร้างทางให้เจ้าวิ่งไป อยู่กับพระองค์ (2) ..."
สมควรแก่พระสิริ (You Deserve the Glory) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ทรงสมควรแก่พระเกียรติ เราจึงยกสองมือนมัสการ ยกพระนามอันบริสุทธิ์ (ซ้ำ 1.) ..."
สมค่า ผู้ทรงสมควร (Worthy, You Are Worthy) นมัสการ ช้า, คีย์ G
สมค่า ผู้ทรงสมควร จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน วิสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน เยซู คือพระเยซู จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน ..."
สรร(ระ)เสริญพระเจ้า (Glory, Glory Lord) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
พวกเราสรรเสริญพระเจ้า สรร(ระ)เสริญพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ (x2) ..."
สรร(ระ)เสริญพระนาม (Blessed be The Name) นมัสการ เร็ว, คีย์ G
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า สรร(ระ)เสริญพระนาม (x2) สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า ..."
สรร(ระ)เสริญพระนาม ยกย่องพระองค์ (I will Praise Your Name) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ยกย่องพระองค์ สรร(ระ)เสริญพระนาม (x3) ดั่งใจพบพระองค์ ..."
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้าผู้ครอบครอง (Hallowed be Thy Name) นมัสการ เร็ว, คีย์ F#
พระเจ้าผู้ทรงครอบครอง แม้วันคืนล่วงเลยผ่านเพียงใด พระองค์ยังทรงเหมือนเดิม ..."
สรร....ระ..เสริญ (Praise Him) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
สรร....ระ..เสริญ สรร....ระ..เสริญ ใจเดียวมอบให้พระองค์ ได้ยินเสียงสวรรค์ ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร