ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ว"

วันคืนแห่งความหวัง บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ C
วันและคืนที่ผ่านพ้น เราต่างคนมาร่วมฝัน สร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ รับรู้ทุกดวงใจ ว่าเรากำลังก้าวไป เราผูกพันดั่งพี่น้อง เราประคองกันก้าวเดิน ..."
วันเดียวที่ลูกมีในพระนิเวศน์ (Better is One Day) นมัสการ ช้า, คีย์ E
พระเจ้าผู้สูงสุด หัวใจล้นเต็มเปี่ยมด้วยความสุขในการทรงสถิต วันเดียวที่ลูกมีในที่ประทับ ..."
วันเดียวในพระนิเวศ (One Day) นมัสการ ช้า, คีย์ A
เมื่อความโปรดปรานพระองค์ลงมา วันเดียวในพระนิเวศพระองค์ ดียิ่งกว่าพันวันที่มีบนแผ่นดิน ..."
วันที่งดงาม นมัสการ ช้า, คีย์ G
เพราะ เราได้พบ พาน ความ รักของ พระ องค์ เรา พร้อมที่ จะก้ าวไป ..."
วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจัดไว้ (This is the Day that the Lord has Made) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
เราจะยินดีและเบิกบานในใจ(X2) ยินดี ในพระองค์ พระองค์สมควรจะสรรเสริญ (**) ..."
วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ นมัสการ เร็ว, คีย์ E
วันนี้เป็นวัน วันนี้เป็นวัน ที่พระเจ้าตั้งไว้ ที่พระเจ้าตั้งไว้ จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี ..."
วันนี้เป็นวัน (This is the Day) นมัสการ เร็ว, คีย์ F
เราจะยินดี และชื่นบานใจ วันนี้เป็นวัน ที่พระเจ้าสร้างไว้ เราจะยินดี เราจะยินดี ..."
วันแห่งการสรรเสริญ นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วม เปล่งเสียง ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ ..."
วันแห่งความหวัง บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ C
วันและคืนที่ผ่านพ้น เราต่างคนมาร่วมฝัน สร้างความฝัน อันยิ่งใหญ่ ..."
วางใจพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ (Trust in the Lord with All Your Heart) นมัสการ ช้า, คีย์ G
และอย่าได้พึ่งพา ความรอบรู้ของตัวเอง ในทางทุกทางยอมรับพระองค์ จะทรงนำท่านไป จะทรงนำท่านไปตลอดทาง (ซ้ำ 1.) ..."
          1 2 3    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร