ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ย"

ยกพระนาม (Lift Him Up) นมัสการ ช้า, คีย์ Em
ด้วยบทเพลงที่ลูกจะยกพระองค์ พรจงมีที่นามพระองค์ ลูกถวายพระองค์ด้วยพระสิริ ช่วยลูกพ้นจากความอับอาย ลูกถูกสร้างในความชอบธรรมของพระองค์ ..."
ยกพระเยซู นมัสการ เร็ว, คีย์ E
ยกพระเยซู ยกพระเยซู ยกพระองค์ให้ชาวโลกได้เห็น พระองค์ตรัสว่า ถ้าเราถูกยกจากโลกแล้ว ..."
ยกมือของท่าน (Lift up your heads) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา ถวายบังคมก้มกราบ ..."
ยกย่องพระเจ้าของเราขึ้น นมัสการ เร็ว, คีย์ F
องค์จอมราชาพระเยซูคริสต์ ยกย่องพระเจ้าของเราขึ้น ด้วยคำสรรเสริญ แด่พระองค์ ..."
ยกยอพระนาม นมัสการ ช้า, คีย์ C
องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม นมัสการเพราะเรารักพระองค์ เราสรรเสริญถวาย เป็นดั่งเครื่องบูชา ..."
ยกเยซู (Highest Place) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ยกเยซู อยู่เหนือที่สูงสุด เพราะเยซู คือมหาปุโรหิต ยกพระองค์ สูงอยู่เหนือ..ทุก..ทุกสิ่ง ..."
ยอม นมัสการ ช้า, คีย์ D
แต่ข้าเคยได้ยินคำพูดที่พระองค์ เคยตรัสว่า รักใด จะใหญ่กว่า ความรักที่ยอมสละชีวิต ..."
ยังมีสายธาร นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ยังมีสายธารในพลับพลา พระเจ้า เปี่ยมด้วย ความชื่นบาน (2) พระองค์ จะทรงประทับ อยู่ใกล้ ..."
ยังสุดปลายแห่งแผ่นดิน (To The Ends Of The Earth) นมัสการ เร็ว, คีย์ G
ทรงมีมั่นคง สันติล้นภายใน นำห่างไกลความกลัวเกรง ..."
ยามตะวันลับฟ้า นมัสการ ช้า, คีย์ D
ยามตะวันลาลับฟ้า ถึงเวลาอธิษฐาน เธอทูลเพื่อฉันหรือเปล่า ..."
          1 2 3    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร