ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "พ"

พรจงมีที่นามแห่งพระองค์ (Blessed be the Name of the Lord) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
พรจงมีที่นามแห่งพระองค์ ผู้ทรงสมควรการบูชา..และชื่นชม พวกเราต่างชูมือถวายขึ้นสู่ที่สูง ..."
พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ นมัสการ เร็ว, คีย์ F
พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้ ..."
พระคริสตธรรมคัมภีร์ นมัสการ เร็ว, คีย์ G
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นคัมภีร์ใหม่ อนุชนเราควรสนใจ (2) ..."
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต นมัสการ ช้า, คีย์ C
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า ทรงเป็นสง่าราศี อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม ..."
พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า นมัสการ ช้า, คีย์ A
พระคริสต์ยื่น พระหัตถ์ออกมา ช่วยข้า พระคริสต์ยื่น พระหัตถ์ออกมา ..."
พระคุณพระเจ้า (Amazing grace) นมัสการ ช้า, คีย์ G
พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา ..."
พระคุณพระเจ้า นมัสการ ช้า, คีย์ C
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว ..."
พระเจ้าของฉันแสนดี (My God Is A Good God) นมัสการ เร็ว, คีย์ F
พระเจ้าของฉันแสนดี ทรงแสนดี พระเจ้าของฉันแสนดี ทรงแสนดี ทรงแสนดี ทรงแสนดี ..."
พระเจ้าของทุกสิ่ง นมัสการ เร็ว, คีย์ B
สรรพสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า สรรพสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ สรรพสิ่งภายใต้แผ่นดินต่างร้องว่า........ ฮาเลลูยา จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ..."
พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ (Awesome God) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ ทรงครอบครองอยู่เหนือสวรรค์ ด้วยรัก ฤทธิ์ ปัญญาเลิศล้ำ ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร