ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "น"

นมัสการ (I Worship You) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ด้วยทุกทุกสิ่งที่ลูกมี นมัสการ เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่ จะหาใครเทียบเทียม พระพร พระสิริ ทรงฤทธิ์สูงสุด ..."
นมัสการ พระเจ้ายิ่งใหญ่ (Lord, I Worship You) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ผู้เป็นอยู่ชั่วกาล ใครเปรียบปานเหมือนดั่ง ผู้ซื่อตรง ดำรงไม่เปลี่ยน ตราบวันคืนที่หมุนเวียน ไม่แปรเปลี่ยนมั่นคง ..."
นมัสการเปิดฟ้าสวรรค์ (Open up the Sky) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ได้พบพระพักตร์ ได้สัมผัสพระองค์ ขอการเจิมสดใหม่ ได้เทลงมาในคริสตจักร ..."
นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ นมัสการ ช้า, คีย์ A
เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระบิดา เราบูชาพระนาม พระเจ้า พระเยซู องค์พระวิญญาณ เราสรรเสริญ ..."
นมัสการพระองค์ (Here I Am To Worship) นมัสการ ช้า, คีย์ E
เสด็จมาท่ามกลางมืดมน พระองค์ผู้ทรง ให้ลูกเห็น ความงามวิไล ด้วยใจ ลูกบูชา ..."
นักรบผู้ยิ่งใหญ่ นมัสการ เร็ว, คีย์ E
นักรบผู้ยิ่งใหญ่ สวมยุทธภัณฑ์ จงก้าวเดินติดตามพระองค์ จะทรงนำเราไป ทางแห่งชัยชนะใหญ่ ..."
นับพระพร (Count your blessings) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว ..."
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า พระคุณความรอดอนันต์ ..."
นามพระเยซู นมัสการ ช้า, คีย์ C
นามพระเยซู ทรงยิ่งใหญ่ นามพระเยซู เกรียงไกร นามพระเยซู ช่วยเราพ้นจากเพทภัย ..."
นามเราเป็นนามแห่งการรักษา นมัสการ ช้า, คีย์ D
นามเราเป็นนาม นำการรักษา นามเราเป็นนาม พระเย โฮ วาห์ เรามาเยียวยา เรา มา บำบัดรักษา ..."
          1 2 3 4    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร