ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ต"

ตราบชีวิตข้ามี (พระบิดา พระบุตรพระวิญญาณ) (Reason I live) นมัสการ ช้า, คีย์ Am
พระบิดา พระบุตรพระ วิญญาณ ข้าอยากจะพบ ความรักแท้จริง ขอให้ข้า ได้รักพระองค์ ในพระองค์ ข้าพบหนทาง เพราะความรัก ความดีงาม ติดตามข้าไป ตลอดวัน คืน ของข้า ..."
ตลอดไป (Forever) นมัสการ เร็ว, คีย์ G
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด เพราะพระองค์ดี ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด ..."
ต่อพระพักตร์พระองค์ นมัสการ ช้า, คีย์ E
ต่อพระพักตร์พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์ ข้าอธิษฐานสุดใจของข้า โปรดรื้อฟื้นจิตใจและวิญญาณ ..."
ต่อหน้าพระพักตร์ นมัสการ ช้า, คีย์ C
ต่อหน้าพระพักตร์ จิตข้าสรรเสริญ ในที่ประทับพระองค์ ..."
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า (From the rising of the sun) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า แสงนภาเลื่อนกลับอัสดง นามพระองค์ จะเป็นที่สรรเสริญ (2) จงสรรเสริญพระนามพระองค์ ..."
เติมใจข้าด้วยความรักและฤทธา (More Love More Power) นมัสการ ช้า, คีย์ Em
ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2) เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงใจ ..."
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ (I know whom I have) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ไม่รู้ว่าเหตุใดพระเจ้า แสดงพระคุณมากมาย เหตุใดที่พระเยซูยอมตาย ล้างใจข้าให้สะอาด พระองค์ทรงฤทธิ์ อาจรักษาซึ่งมอบไว้กับ ..."
แตะต้องใจข้า นมัสการ ช้า, คีย์ E
แตะต้องใจข้า องค์พระวิญญาณ แตะต้องใจข้า ให้ข้าเหมือนพระคริสต์ แตะต้อง แตะต้องใจข้า ..."
          1        

ค้นหาตามตัวอักษร