ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ช"

ชนะชนะชนะ นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ชนะชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ ชนะชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ ..."
ชัยชนะเป็นของพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ Dm
ฝ่ายชนชาวสวรรค์ จงรีบสวมยุทธภัณฑ์ เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า ไม่มีอำนาจไหน จะอาจหาญมาโรมรัน ..."
ชัยชนะเป็นของเรา (The victory is mine) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
เมื่อการรบเป็นของพระเจ้า โฮซันนา โฮซันนา ศัตรูไม่กล้าประจัญ ..."
ชัยชนะโลกนี้ นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้ โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้ วางใจในพระเจ้า เราเห็นสง่าราศี ..."
ชั่วชีวี (All my days) นมัสการ ช้า, คีย์ A
ด้วยหนทางของพระองค์ที่งดงาม ในการงานของลูกนั้นและถ้อยคำทุกทุกคำ จะนมัสการพระองค์ ชั่วชีวี ..."
ชั่วนิรันดร์ (Forever) นมัสการ เร็ว, คีย์ G
ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ ..."
ช่างงามจริงเท้า นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ช่างงามจริงเท้า ของบรรดา ผู้นำข่าวดีมา เป็นข่าวประเสริฐ ความรอด ประกาศความรัก เสรี ภาพ ใน องค์พระวิญญาณ ..."
ช่างปั้น นมัสการ ช้า, คีย์ G
องค์พระเยซู พระผู้ไถ่ของฉัน ชั่วนิจนิรันดร์ ชีวีจะขอวางไว้ในพระกร พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ และทรงงดงาม ..."
ชาโลม นมัสการ เร็ว, คีย์ F
ขอสันติสุขขององค์พระคริสต์ จงสถิตเสมอท่ามกลางท่านเถิด ขององค์พระคริสต์ทรงโปรดปราน ..."
ชำระใจของข้า นมัสการ ช้า, คีย์ E
ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม เรืองรอง ดัง ทอง คำ ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม ..."
          1 2 3 4    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร