ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ข"

ขอใกล้พระองค์ (Draw Me Lord) นมัสการ ช้า, คีย์ D
โปรด(ขอ) ให้ฉัน ใกล้พระองค์(3) เพื่อรับใช้พระองค์ "
ขอจงถวายมงกุฎ นมัสการ ช้า, คีย์ D
ขอจงถวายมงกุฎ แด่พระคริสต์บนบัลลังก์ ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง จิตเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด สรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่ ..."
ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์ นมัสการ ช้า, คีย์ C
ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง จิตเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด สรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่ สรรเสริญพระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ ตลอดกาลนานสืบไป ..."
ขอเจิมเถิด (Anointing, Fall On Me) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ขอเจิม เถิด พระวิญญาณ ขอเจิม เถิด พระวิญญาณ โปรดเจิมโดยฤทธา ของพระวิญญาณ ..."
ขอเชิญท่านผู้วางใจ คริสต์มาส เร็ว, คีย์ A
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม ..."
ขอถวายพระสิริ (พิษณุ ไทรงาม) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้สมควรแก่การสรรเสริ¬ญ ขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ..."
ขอถวายหมดดวงใจ (I Give you my heart) นมัสการ ช้า, คีย์ G
สิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ คือถวายเกียรติ ในจิตใจของฉันนั้นอยาก นมัสการ สรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่ เพื่อใช้สรรเสริญ ..."
ขอบคุณ (Give Thanks) นมัสการ ช้า, คีย์ F
ขอบคุณ ด้วยใจซึ้งที่สุด ขอบคุณ องค์วิสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ขอบคุณ เพราะพระองค์ประทาน ..."
ขอบคุณขอบคุณพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ F
ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้าในใจฉัน ..."
ขอบคุณในสิ่งที่ทรงทำ (Thank You) นมัสการ ช้า, คีย์ D
กับทุกสิ่งพระองค์จะทรงทำ ในทุกสิ่งทรงสัญญา และทุกสิ่งทรงเป็น ..."
          1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร