ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ก"

กราบลงพื้น (On Bended Knee I Come) นมัสการ ช้า, คีย์ F
กราบลงพื้นลูกน้อยมาเฝ้า ด้วยดวงใจนอบน้อมและถ่อม กราบลงพื้น จำเพาะที่หน้าบัลลังก์ ..."
กลับมาชมพระพักตร์พระองค์ นมัสการ ช้า, คีย์ D
มองพระพักตร์ องค์พระเย ซู กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์ กลับมาหา พระองค์ ผู้ทรงสร้าง สรรพสิ่ง ..."
กลิ้งออกไป (Rolled away) นมัสการ เร็ว, คีย์ E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป ..."
กลิ่นหอม นมัสการ เร็ว, คีย์ E
คนทุกคนต้องการพระเยซู พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา ไปถึงพระบิดา พระเยซูห่วงใยทุกคน วางมือบนคนเจ็บป่วยให้หาย ..."
กองทัพเกรียงไกร นมัสการ เร็ว, คีย์ Dm
มันกระโดดเข้าในเมือง มันวิ่งบนกำแพง คือกองทัพเกรียงไกร ..."
กองทัพของพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ G
กองทัพของพระเจ้า ก้าวเข้าสู่สงคราม ศาสตราวุธ คำสรรเสริญ ..."
กองทัพพระคริสต์ (For the Lord is marching on) นมัสการ เร็ว, คีย์ D
องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร ..."
กางเขน (The Cross) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ชีวิตนิรันดร์กำหนดโดยพระองค์ ผู้มอบให้เราทุกสิ่ง ข้าจะไม่ลืมว่าพระองค์ ได้ทรงจ่ายราคา จะไม่ลืมความรัก .. พระองค์ ..."
กายเดียวกัน (We are One Body) นมัสการ ช้า, คีย์ F
ยังรวมเป็นกายเดียว กายเดียวกันในพระเยซู (x2) ผูกใจเราประสานร่วมเป็นหนึ่งเดียว ..."
ก้าวเข้ามา บรรยากาศพิเศษ ช้า, คีย์ D
ก้าวเข้ามาในครอบครัวแห่งความหวัง มีพลังความรักเต็มอยู่ข้างใน ทุกคนมีความจริงใจให้กับฉัน ห่วงใยกันแม้เป็นเวลาไม่นาน ..."
          1 2    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร