ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ ""

ขอบพระคุณองค์พระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ขอบพระคุณ องค์พระเจ้า เหล่าประชา ของพระองค์ ถวายเกียรติ เพราะพระองค์ ..."
ขอบูชา (Unto You) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ขอบูชาพระเจ้าผู้ทรงเมตตา ดวงตาข้าจะมอง จ้องจับที่พระองค์ ตาของผู้รับใช้ จ้องดูนายของเขา สายตาของข้า จ้องดูเช่นกัน เหมือนยามที่เฝ้า เร่งเช้าให้เข้ามา ให้ตะวันสาดทอแสงส่อง ..."
ขอโปรดเตรียมลูก (Sanctuary) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ขอโปรดเตรียมลูก ที่จะถวายเป็นวิหาร อันสง่างาม บริสุทธิ์ และซื่อตรง ..."
ขอพระเกียรติ นมัสการ ช้า, คีย์ D
พระสิริเป็นของพระองค์ คำสรรเสริญ สดุดีและฤทธิ์อำนาจ จงเป็นของพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ..."
ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า นมัสการ ช้า, คีย์ D
ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า ยามข้าร้องทูลพระองค์ด้วยใจต้องการพึ่งพา ให้ข้าใกล้พระศิลา ที่สูงกว่าข้าพระองค์ ..."
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน นมัสการ ช้า, คีย์ G
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้สุขสันต์ในวันนี้ ให้มีความชื่นชมยินดี ..."
ขอพระเยซูทรงนำพาเรา นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ขอพระเยซูทรงนำพาเรา เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะอันดี ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ เพื่อเราได้อิ่มหนำสำราญ ขอพระเยซู ขอพระเยซู โปรดเอ็นดูประทานพระพร ..."
ขอพระเยซูโปรดนำหน้า นมัสการ ช้า, คีย์ C
ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง ข้าปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง ..."
ขอพระเยซูส่องสว่าง นมัสการ ช้า, คีย์ G
ขอพระเย ซู ส่องส....ว่างแผ่นดินนี้ด้วยรัศมี ขอพระ วิญญาณ ลุกโชติ ช่วงในใจ ข้า น้ำแห่ง ชี วิต ไหลท่วม ในแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณ ..."
ขอพระวิญญาณเทลงมา นมัสการ เร็ว, คีย์ G
ให้บุตรา บุตรีพระองค์ กล่าวพระคำและพยากรณ์ ให้เราฝันเห็นนิมิต สำแดงความล้ำเลิศในพระทัย ให้ความเชื่อเราเพิ่มพูน ได้ยินเสียงสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จมา ..."
<<      <      3 4 5 6 7    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร