ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ ""

ขอเทพระวิญญาณลงมา นมัสการ ช้า, คีย์ G
ขอเทพระวิญญาณลง....มา ลง.....มา โอ้ ผู้ปลอบโยน เป็นเพื่อน ขอทรงสัมผัสข้าอีกครา ขอเทพระวิญญาณลง.....มา ลง.....มา ..."
ขอบคุณ (Give Thanks) นมัสการ ช้า, คีย์ F
ขอบคุณ ด้วยใจซึ้งที่สุด ขอบคุณ องค์วิสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ขอบคุณ เพราะพระองค์ประทาน ..."
ขอบคุณขอบคุณพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ F
ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ ขอบคุณ พระเจ้าในใจฉัน ..."
ขอบคุณในสิ่งที่ทรงทำ (Thank You) นมัสการ ช้า, คีย์ D
กับทุกสิ่งพระองค์จะทรงทำ ในทุกสิ่งทรงสัญญา และทุกสิ่งทรงเป็น ..."
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณ (Thank You Lord For The Holy Ghost) นมัสการ ช้า, คีย์ F
ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระวิญญาณ เพราะพระองค์เป็นผู้ช่วย ผู้เล้าโลม ผู้เดียวที่ฉันพึ่งพา ..."
ขอบคุณพระเยซู นมัสการ เร็ว, คีย์ D
ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง ..."
ขอบคุณสำหรับกางเขน (Worthy is the Lamb) นมัสการ เร็ว, คีย์ C
ขอบคุณสำหรับการทรงไถ่ แบกความบาป รับความละอาย ด้วยรักมากมาย ..."
ขอบคุณสำหรับโลหิต (We Thank You for the Blood) นมัสการ ช้า, คีย์ D
ขอบคุณสำหรับโลหิต (2) ขอบคุณสำหรับโลหิต พระเยซูคริสต์ ขอบคุณสำหรับโลหิต ..."
ขอบพระคุณที่กางเขน (Worthy is the Lamb) นมัสการ ช้า, คีย์ G
ขอบพระคุณที่กาง เขน ขอบพระคุณที่ซื้อ เรา มา แบกความบาปและความละอาย ด้วยรัก จึงทรง ประทาน พระคุณ ล้ำเลิศ ขอบพระคุณที่รัก เรา ขอบพระคุณที่รอย แผล ทิ่มแทง ..."
ขอบพระคุณพระเยซู (Thank You Jesus) นมัสการ ช้า, คีย์ F
ขอบพระคุณพระเยซู พระองค์ดีต่อฉัน ขอบพระคุณพระเยซู พระองค์ดีต่อฉัน พระองค์ดี ..."
<<      <      2 3 4 5 6    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร